509 023 382 / sklep@dlaszwalni.pl
Jesteśmy autoryzowanym dealerem

Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do Zamówień w których Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Produkt kwoty nieprzekraczającej 50 PLN (słownie :pięćdziesięciu złotych).
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odbioru Produktu.
 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie niezmienionym.
 4. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj.:
 5. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 12. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 13. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 15. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 17. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 18. Formularz odstąpieni od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 19. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
 20. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Produktu oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Produktu do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
 21. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą na adres e-mail sklep@dlaszwalni.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 22. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Produktu, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Produktu.

§17.

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail : sklep@dlaszwalni.pl.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
 3. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (42)  718-95-57 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Produktem.
 5. Reklamowany Produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
 8. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
 11. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 • Profesjonalne doradztwo
 • Zakup ze środków unijnych
 • Raty i leasing
 • Gwarancja jakości

Newsletter

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas: 42 7189557 lub 509 023 382 sklep@dlaszwalni.pl
ul. Konstytucji 3-go Maja 34
95-035 Ozorków
Dotacje EU Zakup na raty Leasing urządzeń