509 023 382 / sklep@dlaszwalni.pl
Jesteśmy autoryzowanym dealerem

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLASZWALNI.PL

z dnia 15.05.2015 r.

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Serwis DlaSzwalni.pl jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) dostępnym pod adresem strony internetowej www.dlaszwalni.pl, należącym do Małgorzaty Kuropatwy prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Małgorzata Kuropatwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja 34, 95-035 Ozorków, NIP: 7321953842, REGON 368922786, telefon:(42) 718-95-57, e-mail: sklep@dlaszwalni.pl (dalej „Sprzedawca” /„Administrator”)

 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel maszynami i akcesoriami szwalniczymi (dalej „Produkt”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość oraz w lokalu Sprzedawcy.

 3. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania umów sprzedaży przez Sprzedawcę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Prezentowane na stronie Sklepu Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).

 6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

ROZDZIAŁ II DEFINICJE

§ 2.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.dlaszwalni.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,

 2. Klient – oznacza osobę fizyczną (dalej „Konsument”), osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca”), korzystającą ze Sklepu,

 3. Produkt – oznacza maszyny i akcesoria szwalnicze. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

 4. Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta, panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez Administratora, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami,

 5. Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Klient ma możliwość przechowywania wybranego Produktu do momentu złożenia zmówienia i dokonania płatności,

 6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie w szczególności informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.

 7. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

 

ROZDZIAŁ III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3.

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:

 1. przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

 2. minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024x768 pikseli,

 3. połączenia z siecią Internet,

 4. aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,

 5. włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.

 1. W celu skorzystania ze Sklepu, Klient musi dokonać rejestracji w Sklepie w wyniku czego zostanie utworzone Konto.

 2. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić formularz z danymi zamawiającego (dalej „Formularz rejestracyjny”) dostępny na stronie Sklepu.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko/ firmę oraz NIP;

  • adres poczty elektronicznej e-mail;

  • ulicę;

  • nr domu;

  • nr lokalu;

  • kod pocztowy;

  • miejscowość;

  • województwo;

  • numer telefonu;

  • kraj;

  • unikalne hasło.

 4. Konto jest aktywowane po potwierdzeniu przez Klienta rejestracji. W tym celu należy użyć link wysłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail.

§ 5.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie założenia przez Klienta Konta o którym mowa w § 4 ust 4. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Klient poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:


 3. zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;


 4. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;


 5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu oraz pod Formularzem rejestracyjnym.

 6. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych na jego rzecz przez Sprzedawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 7. Usunięcie Konta następuje poprzez przesłanie przez Klienta dyspozycji na adres poczty elektronicznej e-mail sklep@dlaszwalni.pl. Po usunięciu Konta, Klient otrzyma potwierdzenie jego usunięcia.

 8. Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 9. Prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

§6.

 1. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera.

 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje trakcie wypełniania „Formularza rejestracyjnego”,

 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej sklep@dlaszwalni.pl.

 

 

ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§7.

 1. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta oraz dokonaniem płatności z zastrzeżeniem ust.2.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.

§8.

 1. Klient może składać Zamówienie za pomocą koszyka zamówień dostępnego w Sklepie.

 2. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą koszyka zamówień, Klient powinien po zalogowaniu się na swoje Konto wykonać następujące czynności:

 3. wybrać Produkt, ilość sztuk i na koniec użyć ikony „koszyka” co spowoduje dodanie wybranego produktu do „KOSZYKA”;

 4. przejść do Koszyka zamówień znajdującego się pod przyciskiem „ZOBACZ ZAWARTOŚĆ KOSZYKA” i użyć przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

 5. wybrać sposób dostawy i formę płatności;

 6. dokonać wyboru dokumentu potwierdzającego sprzedaż – PARAGON albo FAKTURA;

 7. na koniec należy użyć przycisku „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”;

 8. po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy, oraz informacją dot. wybranej formy dostawy oraz sposobu płatności.

 9. Sprzedawca do każdego Zamówienia dołącza paragon albo fakturę zgodnie z wyborem Klienta.

 

§9.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 2. Zamówienia złożone przed zmianą o której mowa w ust 1 powyżej, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Nie dotyczy to Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów oraz Produktów ze statusem na zmówienie.

§10.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.

 2. Z zastrzeżeniem Zamówień opłacanych za pobraniem, Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżenie ust. 3 pkt 1.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:

 4. ustalania indywidualnie z Klientem terminu opłacenia Zamówienia.

 5. usunięcia Konta w przypadku nie opłacenia przez Klienta 3 kolejnych Zamówień.

 6. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie.

 

ROZDZIAŁ V PŁATNOŚCI

§11.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt:

 2. przelew zwykły na rachunek w BANK PEKAO S.A. nr konta: 92 1240 3057 1111 0010 7718 1492;

 3. opłata za pobraniem/przy odbiorze;

 4. przelew online;

 5. Obsługę przelewów online prowadzi Przelewy24 – PayPro S.A.z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

ROZDZIAŁ VI DOSTAWA

§12.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż zamówiony Produkt zostanie wysyłana do Klienta w możliwie jak najszybszym czasie jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o której mowa §7.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.

 3. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionego Produktu to 24 godziny od wysłania Produktu przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca poinformuje każdorazowo drogą elektroniczną Klienta o wysyłce zamówionego Produktu.

§13.

 1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego, opłaconego i wysłanego Produktu, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może:

 2. przesłać ponownie Produkt do Klienta na koszt Klienta,

 3. dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionego Produktu po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego w wysokości zależnej od wybranej formy wysyłki określonej w § 14 ust. 4.

 4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowego kosztu w wysokości zgodnego z cennikiem Poczty Polskiej na które składa się koszt odesłania Produktu do Sprzedającego w wyniku nie odebrania go przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 14 ust. 4 i 7.

§14.

 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Produktu z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby wysyłki lub odbioru Produktu:

 4. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej,

 5. zwykła przesyłka – Poczta Polska albo Firma Kurierska,

 6. przesyłka pobraniowa – Poczta Polska albo Firma Kurierska

 7. Podstawowy koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności i wynosi przy:

 8. zwykłej przesyłce – Poczta Polska i płatności przelewem zwykłym lub przelewem online wg cennika Poczty Polskiej

 9. zwykłej przesyłce – Firma Kurierska i płatności przelewem zwykłym lub przelewem online 20 PLN;

 10. przesyłce i płatności pobraniowej - wg cennika Poczty Polskiej:

  1. przesyłce i płatności pobraniowej - Firma Kurierska – 25 PLN.

 11. W przypadku zamówienia Produktu o wartości przekraczającej 500,00 PLN, koszt dostawy ponosi Sprzedający. Darmowa wysyłka nie dotyczy maszyn szwalniczych.

 12. Aktualny cennik wysyłki dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Warunki dostawy”.

 13. Ostateczny koszty wysyłki zależy od wagi oraz rozmiarów Produktu. Klient jest każdorazowo informowany o koszcie wysyłki podczas składania Zmówienia.

 

ROZDZIAŁ VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§15.

 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do Zamówień w których Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Produkt kwoty nieprzekraczającej 50 PLN (słownie :pięćdziesięciu złotych).

 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odbioru Produktu.

 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie niezmienionym.

 4. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj.:

 5. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 12. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 13. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 14. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 15. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 17. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 18. Formularz odstąpieni od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 19. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

 20. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Produktu oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Produktu do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.

 21. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą na adres e-mail sklep@dlaszwalni.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 22. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

 

ROZDZIAŁ VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§16.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Produktu, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Produktu.

§17.

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail : sklep@dlaszwalni.pl.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).

 3. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (42)  718-95-57 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Produktem.

 5. Reklamowany Produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.

 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 7. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.

 8. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 9. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.

 10. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

 11. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

 12. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Kotwica §18.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

ROZDZIAŁ IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§19.

 1. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

 2. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym i Koncie tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, a także firmę oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

 4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu oraz ewentualnie zawarcia umowy sprzedaży Produktu, a także statystycznych oraz marketingowych.  

 5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.

 6. Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.

 7. Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

 8. Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

 

ROZDZIAŁ X PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§ 20.

Regulamin Programu Lojalnościowego DlaSzwalni.pl

Postanowienia ogólne

 1.  Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym DlaSzwalni.pl (zwanym dalej „Programem”), jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie
 2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla klientów sklepu internetowego www.dlaszwalni.pl, prowadzonego przez PHU Małgorzata Kuropatwa, z siedzibą w Ozorkowie, Konstytucji 3-go Maja 34. Dostęp do danych znajdujących się na koncie Uczestnika Programu może uzyskać wyłącznie osoba, na której imię i nazwisko zarejestrowane jest dane konto.
 3. Zgromadzone Punkty Programu nie stanowią własności Uczestnika i poza Programem nie mają żadnej wartości. Przyznane Punkty mogą zostać wycofane w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności
 5. PHU Małgorzata Kuropatwa zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu dowolnego Uczestnika, który postępuje wbrew postanowieniom zawartym w niniejszym regulaminie. Wykluczenie z udziału w Programie może powodować utratę wszystkich zgromadzonych punktów Programu
 6. PHU Małgorzata Kuropatwa zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz czasowego lub stałego zawieszania Programu, z dowolnego powodu, po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników. W przypadku braku zgody na wprowadzone modyfikacje, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

Uczestnictwo w Programie

 1. By zostać Uczestnikiem Programu wystarczy zarejestrować się na www.dlaszwalni.pl

Zbieranie i wartość Punktów

 1. Program umożliwia zbieranie Punktów za zakupy na www.dlaszwalni.pl, z wyłączeniem zakupów dokonywanych za pomocą form finansowania takich jak leasing i raty
 2. Uczestnik otrzyma 1pkt za każde wydane 20zł., wartość 1pkt to 1zł
 3. Minimalna liczba punktów potrzebnych do wymiany na bon wynosi 100pkt
 4. Zdobyte w ten sposób Punkty mogą być wykorzystane do zapłaty za kolejne zamówienia.
 5. Punkty są przyznawane indywidualnie każdemu Uczestnikowi.
 6. Naliczenie punktów nastapi po zrealizowaniu zamówienia
 7. Za zamówienia z wykorzystaniem rabatu za punkty Programu Partnerskiego, Uczestnik nie otrzymuje nowych punktów.

ilość punktów

 1.  W celu sprawdzenia aktualnej ilości posiadanych Punktów należy zalogować się do swojego konta na www.dlaszwalni.pl.
 2.  Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika, będą dostępne do momentu ich wykorzystania lub do chwili ich wygaśnięcia (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze).

Realizacja Punktów

 1.  Aby wykorzystać Punkty należy podczas zakupów na www.dlaszwalni.pl zalogować się do swojego konta.
 2. Po uzbieraniu minimum 100pkt, Uczestnik może zamienić punkty na bon, który do wykorzystania będzie przy kolejnych zakupach
 3. Finalizując zakupy, uczestnik otrzyma opcję wykorzystania otrzymanego bonu.

 
ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

 1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§21.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.

 4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu. 5. Administrator podczas logowania na Konto przedstawi Klientowi nową wersję Regulaminu do akceptacji. 6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Klient powinien wybrać opcję „NIE AKCEPTUJĘ”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o swojej decyzji.

 7. Nie zaakceptowanie nowej wersji Regulaminu wiąże się ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

§22.

 1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie o Produktach, zamieszczane przez Klientów w kartach Produktów dostępnych w Sklepie.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.

 

 • Profesjonalne doradztwo
 • Zakup ze środków unijnych
 • Raty i leasing
 • Gwarancja jakości

Newsletter

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas: 42 7189557 lub 509 023 382 sklep@dlaszwalni.pl
ul. Konstytucji 3-go Maja 34
95-035 Ozorków
Dotacje EU Zakup na raty Leasing urządzeń